ALGEMENE VOORWAARDEN

Home/ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN 2017-01-18T22:03:00+00:00

Artikel 1: Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan LEDmagic.nl opdracht geeft tot levering van goederen,
  diensten en/of werken. LEDMagic.nl en LEDmagic zijn de handelsnamen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEDmagic B.V., met statutaire vestiging in Opmeer en kantooradres aan de De Veken 30b, 1716 KE Opmeer en geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel Noord-West Holland onder nummer 37.164.075 De bankgegevens van LEDmagic.nl zijn ABN-Amro rekening nummer 43.03.70.369 en BTW nummer 822413929B01.

 • B. LEDmagic.nl: LEDmagic.nl en/of aan LEDmagic.nl verbonden ondernemingen, samenwerkingsverbanden en dergelijke.

 • C. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van LEDmagic.nl.

 • D. Schriftelijk: in deze Algemene Voorwaarden wordt het berichtenverkeer per email (1) gelijk gesteld aan Schriftelijke stukken. Het berichtenverkeer per fax (waarom niet?) valt uitdrukkelijk niet onder schriftelijke stukken.

 • E. Elektronisch: onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer per internet, doch met inachtneming van de daaromtrent door LEDmagic.nl gestelde nadere voorwaarden.

 • F. Offerte: het Schriftelijke aanbod van LEDmagic.nl om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid goederen, diensten en/of werken te leveren.

 • G. Order: de opdracht tot Levering c.q. het accepteren van de Offerte van LEDmagic.nl door de Opdrachtgever. De Order leidt tot de Overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van de Opdrachtgever.

 • H. Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Opdrachtgever en LEDmagic.nl, betreffende de Levering van goederen, diensten en/of werken.

 • I. Levering: het één of meer goederen in bezit stellen van, respectievelijk het in de macht brengen van de Opdrachtgever en/of eventuele installatie en montage van deze goederen, dan wel de voltooiing van de dienstverlening of werken, onder welke titel dan ook.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door LEDmagic.nl gedane Offertes en op alle door haar gesloten Overeenkomsten met een Opdrachtgever, alsmede op elke Overeenkomst waarbij LEDmagic.nl prestaties levert aan een Opdrachtgever.

 • 2.2. Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website en worden als aanvaard geacht door de Opdrachtgever bij het aangaan van een kooptransactie of offerte-aanvraag.

 • 2.3. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeengekomen.

 • 2.4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk tussen LEDmagic.nl en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

 • 2.4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk tussen LEDmagic.nl en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes, totstandkoming en wijziging Overeenkomst

 • 3.1. LEDmagic.nl brengt het aanbod Schriftelijk uit danwel is electronisch op de website vermeld. Het aanbod
  wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk 14 dagen na datum van ontvangst. Prijzen op de website kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden, zonder dat een potentiële Opdrachtgever hier rechten aan kan ontlenen.

 • 3.2. De in de Offerte vermelde prijs is vast en uitgedrukt in Euro’s (€) en wordt geacht op alle kosten betrekking te hebben die nodig zijn om de goederen of diensten te leveren op de door de Opdrachtgever aangewezen plaats, met uitzondering van de verschuldigde BTW. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld lasten, belastingen, accijnzen en
  heffingen die onder andere verband houden met de productie, het vervoer, de verzekering, de in- en/of uitvoer.

 • 3.3. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, invoerrechten en valutakoersen (kostprijsfactoren). In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren is
  LEDmagic.nl gerechtigd om de prijzen te verhogen. Dit geldt niet voor reeds gedane bestellingen, waarvoor een volledige betaling, danwel aanbetaling is ontvangen.

 • 3.4. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een Schriftelijk of Elektronisch aanbod van LEDmagic.nl door middel van een Schriftelijke of Elektronische opdracht aanvaardt. In geval van
  Elektronische opdrachtverlening stuurt LEDmagic.nl een Schriftelijke bevestiging naar de Opdrachtgever (bestelbevestiging met bestelnummer).

 • 3.5. Wordt echter de opdracht na afloop van de hiervoor onder 3.1. vermelde termijn verzonden (waarbij de datum en tijdstip van de e-mail of poststempel bepalend is) of wijkt de opdracht op meer dan
  ondergeschikte punten van het aanbod af, dan komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdracht, tenzij LEDmagic.nl de opdracht binnen veertien dagen na haar dagtekening Schriftelijk verwerpt.

 • 3.6. Indien LEDmagic.nl geen aanbod of een mondeling aanbod heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand doordat LEDmagic.nl een Schriftelijke Order van de Opdrachtgever binnen veertien dagen na haar dagtekening Schriftelijk aanvaardt.

 • 3.7. Wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst kan alleen Schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst en Levering

 • 4.1. De tussen LEDmagic.nl en Opdrachtgever overeengekomen levertijd, dan wel tijdstip van Levering, geldt nimmer als een fatale termijn, behoudens die omstandigheden die als overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van
  een niet-tijdige prestatie dient LEDmagic.nl derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens in verzuim te zijn.

 • 4.2. De goederen, diensten en/of werken worden geacht te zijn geleverd op het moment dat deze door LEDmagic.nl op de door de Opdrachtgever aangewezen plaats zijn afgeleverd en de Opdrachtgever daar vrij kan beschikken over deze goederen, diensten en/of werken. In het geval dat er sprake is van Levering van diensten en/of werken,
  dan geldt het moment waarop de dienstverlening en/of het werk is voltooid als moment van Levering.

 • 4.3. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 5 werkdagen na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan LEDmagic.nl verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij LEDmagic.nl bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke
  persoon die zich op het afleveradres bevindt.

 • 4.4.  De Opdrachtgever dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de Opdrachtgever gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

 • 4.5.  Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

 • 4.6. Aan de leveringsplicht van LEDmagic.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LEDmagic.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. LEDmagic.nl werkt samen met TNT Post en andere vervoerders die bij afwezigheid van afnemer een 2e keer op bekend adres zullen aanbieden en vervolgens een vervoerderafhankelijke periode het product op depot
  houden, waar de afnemer de producten persoonlijk onder ondertekening voor acceptatie kan ophalen. Mocht afnemer desondanks binnen deze periode de goederen niet hebben afgenomen heeft LEDmagic.nl aan
  haar vervoersverplichting voldaan. Tegen additionele kosten kan eventueel na schriftelijk contact en akkoord een nieuw vervoertraject worden gestart.

 • 4.7. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 • 4.8. LEDmagic.nl staat ervoor in dat de geleverde goederen, diensten en/of werken beantwoordt aan de Overeenkomst (conformiteit). LEDmagic.nl staat er bovendien voor in dat de goederen, diensten en/of werken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen

 • 4.9. Alle opgaven en/of vermeldingen door LEDmagic.nl met betrekking tot haar goederen, diensten en/of werken geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door LEDmagic.nl uitdrukkelijke voorbehouden.

Artikel 5: Overmacht en ontbinding van de Overeenkomst

 • 5.1. Ontbinding van de Overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of per e-mail.

 • 5.2. Geschiedt ontbinding door de Opdrachtgever 7 dagen voor aanvang van de Levering van goederen, diensten en/of werken door LEDmagic.nl dan verplicht Opdrachtgever zich 10% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Indien Opdrachtgever twee dagen voor de Levering van goederen, diensten en/of werken door LEDmagic.nl de Overeenkomst ontbindt, is Opdrachtgever 25% van overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 • 5.3. De Opdrachtgever heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij LEDmagic.nl, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan LEDmagic.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij LEDmagic.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10) werkdagen na aflevering zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt LEDmagic.nl na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. Van ontbinding zijn expliciet uitgesloten klantspecifieke leveringen die op opdracht van Opdrachtgever besteld, vervaardigd zijn. Dit geldt evenzeer voor printmateriaal en aanvullende diensten welke specifiek op verzoek van de Opdrachtgever zijn vervaardigd/geleverd.

 • 5.4. Indien hetzij Opdrachtgever, hetzij LEDmagic.nl niet voldoet aan een verplichting uit de Overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande Schriftelijk bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen die termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de Overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.

 • 5.5. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van een der partijen zijn beide partijen, zolang de overmachtsituatie voortduurt, gehouden de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

 • 5.6. Van overmacht zijdens LEDmagic.nl is onder meer, maar niet uitsluitend, sprakeindien zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen door staking,uitsluiting, brand, storm, weersinvloeden, niet aan haar te verwijten gebrek aan hulpmiddelen, onderdelen of arbeidskrachten (onder meer ten gevolge van ziekte), transportstoornissen, stroomuitval, overheidsmaatregelen, douane en inklaringsvertraging en in het algemeen oorzaken die buiten de controle of zeggenschap van LEDmagic.nl vallen.

 • 5.7. Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de Levering van goederen, diensten en/of werken met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de Overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is. Opdrachtgever is verplicht de eventueel reeds geleverde goederen, diensten en/of werken te betalen.

 • 5.8. LEDmagic.nl kan – zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

 • A. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  B. het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd danwel de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt;
  C. (voorlopige) surséance van betaling ten aanzien van de Opdrachtgever wordt verleend;
  D. een regeling met de schuldeisers van de Opdrachtgever wordt getroffen;
  E. de Opdrachtgever de vrije beschikking over (een substantieel deel van) zijn vermogen verliest, bijvoorbeeld door beslaglegging;
  F de Opdrachtgever overgaat tot staking van zijn onderneming of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen liquidatie van de onderneming of de inbreng van de onderneming in een op te richten
  of reeds bestaande vennootschap;
  G. een besluit tot ontbinding van de Opdrachtgever als rechtspersoon is genomen;
  H. de Opdrachtgever tot boedelafstand overgaat;
  I. derden, niet zijnde groep- of dochtermaatschappijen als bedoeld in respectievelijk de artikelen 2:24b en 2:24a van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect zeggenschap verkrijgen over de activiteiten van de Opdrachtgever;
  J. de Opdrachtgever enige uit kracht van de Wet of de Overeenkomst op hem rustende verplichting niet of niet geheel nakomt, dan wel in strijd handelt met de Overeenkomst en/of de Leveringsvoorwaarden.

Artikel 6: Prijs en betaling

 • 6.1. De overeengekomen prijs is inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen is. Prijzen op de website worden altijd exclusief BTW vermeld. Het bedrag inclusief BTW word tijdens het bestelproces duidelijk weergegeven.

 • 6.2. Indien niet anders overeengekomen is, blijft de vergoeding gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd. Indien wijziging van het BTW-tarief of invoerrechttarief plaats vindt wordt deze doorberekend.

 • 6.3. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient Opdrachtgever uiterlijk één dag voor levering te betalen, een en ander zonder dat korting, verrekening of schuldcompensatie is toegestaan. Voor specifieke bestelartikelen, printmaterialen en aanvullende diensten is een aanbetaling van 50% van het bestelbedrag noodzakelijk.

 • 6.4. Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan LEDmagic.nl is een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1% ) van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de Opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van LEDmagic.nl, als het een termijnbetaling betreft, het nog openstaande bedrag direct in zijn geheel op te eisen.

 • 6.5. Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met BTW en de wettelijke rente met een minimum van honderdvijftig euro (EUR 150,–).

 • 6.6. Onverminderd de betalingsverplichting van Opdrachtgever houdt LEDmagic.nl zich het recht voor de Levering van diensten en/of goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als Opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat LEDmagic.nl tot enige schadevergoeding gehouden is.

 • 6.7. In geval van (dreiging van) faillissement, surséance van betaling van Opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de Opdrachtgever het recht van toepassing van het bepaalde in 6.4 tot en met 6.6. Bij overlijden van Opdrachtgever heeft LEDmagic.nl dezelfde rechten.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 • 7.1. Zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden blijft het geleverde eigendom van LEDmagic.nl. De Opdrachtgever is derhalve niet bevoegd het geleverde aan derden uit te lenen, in onderpand te geven of in eigendom over te dragen. De Opdrachtgever is verplicht het geleverde op eerste aanmaning van LEDmagic.nl af te geven. Zolang het geleverde eigendom is van LEDmagic.nl, is de Opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering hiervan op zijn kosten.

 • 7.2. De eigendom gaat in voorkomend geval alleen dan op de Opdrachtgever over nadat volledige betaling van hetgeen de Opdrachtgever ter zake van de betreffende Levering aan LEDmagic.nl is verschuldigd, met inbegrip van de rente en kosten.

Artikel 8: Meerwerk en/of minderwerk

 • 8.1. Kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Artikel 9: Klachten

 • 9.1. Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken na beëindiging van de Levering van goederen, diensten en/of werken of een gedeelte daarvan door LEDmagic.nl binnen veertien (14) dagen bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging reclameren.

 • 9.2. Zolang de klacht door LEDmagic.nl niet is geaccepteerd blijft de betalingsverplichting van Opdrachtgever in stand.

Artikel 9: Klachten

 • 9.1. Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken na beëindiging van de Levering van goederen, diensten en/of werken of een gedeelte daarvan door LEDmagic.nl binnen veertien (14) dagen bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging reclameren.

 • 9.2. Zolang de klacht door LEDmagic.nl niet is geaccepteerd blijft de betalingsverplichting van Opdrachtgever in stand.

Artikel 10: Garantie

 • 10.1. LEDmagic.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantievoorwaarden van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de Opdrachtgever voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

 • 10.2, LEDmagic.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de toepassing van de zaken.

 • 10.3. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Opdrachtgever (alvorens over te gaan  tot terugzending aan LEDmagic.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan LEDmagic.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan LEDmagic.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 • 10.4. Indien klachten van de Opdrachtgever door LEDmagic.nl gegrond worden bevonden, zal LEDmagic.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Opdrachtgever een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid (we moeten nog aansprakelijkheidsverzekering regelen) van LEDmagic.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van LEDmagic.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van LEDmagic.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van LEDmagic.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 • 10.5. LEDmagic.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 • 10.6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de Opdrachtgever jegens LEDmagic.nl in gebreke is; B) de Opdrachtgever de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LEDmagic.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 • 10.7. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

 • 10.8. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt beperkt, mitsdien schriftelijk anders overeengekomen, tot de kosten van het afgeleverde adres van Opdrachtgever binnen Nederland.

 • 10.9. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

 • 10.10. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk. De Opdrachtgever is verplicht de zaak goed en afdoende te onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • 11.1. LEDmagic.nl is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan
  LEDmagic.nl verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de Levering van goederen, diensten en/of werken. Deze contractuele aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 • 11.2. Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door LEDmagic.nl ingevolge de Overeenkomst te leveren goederen, diensten en/of werken, te geven adviezen of schade veroorzaakt door bij de Levering van goederen, diensten en/of werken door LEDmagic.nl ingeschakelde personen, is LEDmagic.nl slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van LEDmagic.nl en/of van de zijde van door LEDmagic.nl bij de uitvoering van de Levering van goederen diensten en/of werken ingeschakelde personen.

 • 11.3. Opdrachtgever zal nimmer een derde door LEDmagic.nl ingeschakelde personen persoonlijk aansprakelijk stellen.

 • 11.4. Opdrachtgever vrijwaart LEDmagic.nl voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en LEDmagic.nl, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van LEDmagic.nl.

 • 11.5. Voor zover aansprakelijkheid voortvloeit uit de wet is deze beperkt tot de verzekerde som, zoals is opgenomen in de AVB verzekering van LEDmagic.nl.

Artikel 12: Geschillen

 • 12.1. Op alle door LEDmagic.nl te sluiten Overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

 • 12.2. Voor geschillen, welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, geldt als bevoegde rechter die in het arrondissement Alkmaar.

Artikel 13: Slotbepalingen

 • 13.1. Indien een of meer delen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend wordt verklaard, blijven de overige Voorwaarden volledig van kracht.n is Nederlands Recht van toepassing.

 • 13.2. Aan de titels van de artikelen kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Deze gelden uitsluitend voor de leesbaarheid.

 • 13.3. Een met email wordt uitdrukkelijk bedoeld de elektronisch ontvangen versie en niet de uitgeprinte variant daarvan.